Odricanje od državljanstva BiH

Potrebna dokumentacija:

 • Važeća putovnica BiH,
 • Važeća lična karta BiH ili potvrda o neposjedovanju lične karte,
 • Izvod iz matične knjige rođenih iz BiH, ne stariji od 6 mjeseci,
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci,
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih iz BiH, ne stariji od 6 mjeseci, (ukoliko je podnosilac zahtjeva u braku),
 • Presuda o razvodu braka (ako je podnosilac zahtjeva razveden),
 • Garancija prijema u državljanstvo druge države ili dokaz o državljanstvu druge države, sa ovjerenim prijevodom na jedan od službenih  jezika u BiH,
 • Potvrda o prijavi boravka ili prebivališta u inostranstvu, ne starija od 6 mjeseci, sa ovjerenim prijevodom na jedan od službenih  jezika u BiH,
 • Izjava o odricanju  (izjava se sačinjava, potpisuje i ovjerava u Ambasadi BiH u Moskvi prilikom podnošenja zahtjeva).

Konzularna taksa:

 • 250 eura za izjavu o odricanju od državljanstva po osobi
 • 410 eura za rješenje o prestanku državljanstva BiH  (porodica plaća jednu taksu za sve članove, ako su zahtjev podnijeli istovremeno)

NAPOMENE:

 • Za svaku osobu za koju se podnosi zahtjev mora biti evidentiran jedinstveni matični broj u bazi podataka ličnih dokumenata.
 • Ime i prezime podnosioca zahtjeva mora biti identično u svim priloženim dokumentima.
 • Za maloljetna lica zahtjev za odricanjem podnose oba roditelja, ili jedan roditelj uz saglasnost drugog, uz uslov da je barem jedan roditelj odrekao se državljanstva BiH ili istodobno podnio zahtjev za odricanjem.  Ako je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države, a ako je drugi roditelj umro prilaže se izvod iz matične knjige umrlih. Ako je jednom roditelju oduzeto roditeljsko pravo prilaže se odluka nadležnog suda o oduzimanju roditeljskog prava.  Ako je dijete starije od 14 godina zahtijeva se i njegov pristanak.
 • Rješenje o prestanku državljanstva BiH donosi Ministarstvo civilnih poslova BiH.