Prijava smrti državljana BiH

Potrebna dokumentacija:

  1. Zahtjev za prijavu smrti (čitko popunjen štampanim slovima i potpisan od strane podnosioca zahtjeva);
  • Originalni izvod iz matične knjige umrlih, izdat od nadležnog organa, ne stariji od 6 mjeseci;
  • Prijevod izvoda iz matične knjige umrlih na jedan od službenih jezika BiH, ovjeren pečatom ovlaštenog prevodioca;
  • BiH dokument kojim se dokazuje identitet umrlе osobe;
  • Uvjerenje o državljanstvu BiH.

Konzularna taksa: 6,00 € (plaćanje u eurima).