Potvrda o boravku u inozemstvu

POTVRDA O BORAVKU

(u svrhu oslobađanja od carine prilikom trajnog povratka u BiH)

Potrebna dokumentacija:

  1. Važeći pasoš Bosne i Hercegovine;
  2. Dokaz o legalnom boravku u Ruskoj Federaciji, u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci, odnosno najmanje 12 mjeseci s prekidima u posljednje 4 godine (dozvole boravka, potvrda nadležnog organa)
  3. Izjava podnosioca zahtjeva, data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da se određenog datuma trajno vraća u BiH i zahtijeva izdavanje potvrde o boravku u svrhu ostvarivanja prava na carinske povlastice;
  4. Dokazi o trajnom napuštanju Ruske Federacije (npr. odjava adrese boravišta, potvrda o prekidu radnog odnosa, ispis djece iz škole  i dr.).

NAPOMENE:

  • Može se izdati samo jedna potvrda o boravku po domaćinstvu.
  • Konačnu odluku o oslobađanju od carine donosi Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

Konzularna taksa: 26,00 €  (plaćanje u eurima).