OBAVJEŠTENJE: GODIŠNJI SASTANAK GUVERNERA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ 2019. SARAJEVO, 07-09 MAJ 2019. GODINA

Učesnici godišnjeg sastanka Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj obaveštavaju se da prilikom podnošenja zahtjeva za vizu moraju dostaviti sljedeće dokumente:

• Ispravno popunjen i potpisan zahtjev za vizu

• Važeći pasoš (sa dve prazne susedne stranice i minimum za još 3 meseca)

• Pozivno pismo

• Putno zdravstveno osiguranje (mora biti važeće za teritoriju BiH)

• Fotografija

Prijava se podnosi lično u Ambasadi BiH u Moskvi.

Ako se zahtev podnosi preko punomoćnika, pored gore navedenih dokumenata, punomoćnik mora priložiti ovjerenu punomoć (sa prevodom na engleski ili ruski jezik) i identifikacioni dokument.

Prijava se može podnijeti radnim danima od 10 do 14 sati.

Imajte na umu da zbog praznika, Ambasada neće raditi od 01. do 05. maja 2019. godine.

Građani zemalja s kojima BiH ima vizni režim mogu ući u BiH sa važećim pasošem bez obaveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji BiH (do 30 dana) ako imaju važeću vizu za višestruki ulazak ili boravište koje izdaju zemlje potpisnice. Šengenski sporazum, države članice EU ili SAD, i nakon kontrole od strane Granične policije BiH.