Cjenovnik

Naziv Cijena
Molbe i drugi podnesci u DKP 6 EUR
Putni list 27 EUR
Viza C jednokratna do 90 dana 31 EUR
Viza C višekratna do 90 dana 57 EUR
Viza D višekratna preko 90 dana 72 EUR
Ovjera prepisa ili fotokopija:
1. za prvu stranu 6 EUR
2. za svaku narednu stranu 3 EUR
Ovjera potpisa na punomoći 11 EUR
Ovjera potpisa oba roditelja na punomoći 16 EUR
Nasljednička izjava 26 EUR
Zahtjev za prijem u državljanstvo BiH 307 EUR
Zahtjev za otpust iz državljanstva BiH 150 EUR
Izjava o odricanju od državljanstva BiH 250 EUR
Rješenje o prihvatanju izjave o odricanju od državljanstva BiH 410 EUR
Uvjerenja, potvrde, izvodi iz MK, sprovodnice (osim ako je drugačije propisano) 26 EUR
Određivanje JMB 13 EUR