Odricanje od državljanstva

 

ODRICANJE OD DRŽAVLJANSTVA

Potrebna dokumentacija:

– Važeći pasoš BiH,
– Važeća lična karta BiH ili potvrda o neposjedovanju lične karte,
– Izvod iz matične knjige rođenih iz BiH, ne stariji od 6 mjeseci,
– Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci,
– Izvod iz matične knjige vjenčanih iz BiH, ne stariji od 6 mjeseci, (ukoliko je podnosilac zahtjeva u braku),
– Presuda o razvodu braka (ako je podnosilac zahtjeva razveden)
– Garancija prijema u državljanstvo druge države ili dokaz o državljanstvu druge države, s ovjerenim prevodom na jedan od službenih jezika u BiH,
– Potvrda o prijavi boravka ili prebivališta u inostranstvu, ne starija od 6 mjeseci, s ovjerenim prevodom na jedan od službenih  jezika u BiH
– Izjava o odricanju (izjava se sačinjava, potpisuje i ovjerava u Ambasadi BiH u Moskvi prilikom podnošenja zahtjeva).

Konzularna taksa:

– 250 € za Izjavu o odricanju od državljanstva po osobi
– 410 € za Rješenje o prestanku državljanstva BiH (porodica plaća jednu taksu za sve članove, ako su zahtjev podnijeli istovremeno)

NAPOMENE:

– Za svaku osobu za koju se podnosi zahtjev mora biti evidentiran jedinstveni matični broj u bazi podataka ličnih dokumenata.
– Ime i prezime podnosioca zahtjeva mora biti identično u svim priloženim dokumentima.
– Za maloljetna lica zahtjev za odricanje podnose oba roditelja, ili jedan roditelj uz saglasnost drugog, uz uslov da se barem jedan roditelj odrekao državljanstva BiH ili istovremeno podnio zahtjev za odricanje.  Ako je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države, a ako je drugi roditelj umro prilaže se izvod iz matične knjige umrlih. Ako je jednom roditelju oduzeto roditeljsko pravo prilaže se odluka nadležnog suda o oduzimanju roditeljskog prava.  Ako je dijete starije od 14 godina zahtijeva se i njegov pristanak.
– Rješenje o prestanku državljanstva BiH donosi Ministarstvo civilnih poslova BiH.