Odricanje od državljanstva

 

ODRICANJE OD DRŽAVLJANSTVA

Potrebna dokumentacija:

– Važeća putovnica BiH,
– Važeća osobna iskaznica BiH ili potvrda o neposjedovanju osobne iskaznice,
– Izvadak iz matične knjige rođenih iz BiH, ne stariji od 6 mjeseci,
– Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci,
– Izvadak iz matične knjige vjenčanih iz BiH, ne stariji od 6 mjeseci, (ukoliko je podnositelj zahtjeva u braku),
– Presuda o razvodu braka (ako je podnositelj zahtjeva razveden)
– Jamstvo prijema u državljanstvo druge države ili dokaz o državljanstvu druge države, s ovjerenim prijevodom na jedan od službenih jezika u BiH,
– Potvrda o prijavi boravka ili prebivališta u inozemstvu, ne starija od 6 mjeseci, s ovjerenim prijevodom na jedan od službenih  jezika u BiH
– Izjava o odricanju (izjava se sačinjava, potpisuje i ovjerava u Veleposlanstvu BiH u Moskvi prigodom podnošenja zahtjeva).

Konzularna pristojba:

– 250 € za Izjavu o odricanju od državljanstva po osobi
– 410 € za Rješenje o prestanku državljanstva BiH (obitelj plaća jednu pristojbu za sve članove, ako su zahtjev podnijeli istovremeno)

NAPOMENE:

– Za svaku osobu za koju se podnosi zahtjev mora biti evidentiran jedinstveni matični broj u bazi podataka osobnih dokumenata.
– Ime i prezime podnositelja zahtjeva mora biti identično u svim priloženim dokumentima.
– Za malodobna lica zahtjev za odricanje podnose oba roditelja, ili jedan roditelj uz suglasnost drugog, uz uvjet da se barem jedan roditelj odrekao državljanstva BiH ili istovremeno podnio zahtjev za odricanje.  Ako je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države, a ako je drugi roditelj umro prilaže se izvadak iz matične knjige umrlih. Ako je jednom roditelju oduzeto roditeljsko pravo, prilaže se odluka nadležnog suda o oduzimanju roditeljskog prava.  Ako je dijete starije od 14 godina zahtijeva se i njegov pristanak.
– Rješenje o prestanku državljanstva BiH donosi Ministarstvo civilnih poslova BiH.