Potvrda o dužini boravka u inostranstvu

 

POTVRDA O BORAVKU
(u svrhu oslobađanja od carine prilikom trajnog povratka u BiH)

Potrebna dokumentacija:
– Važeća putovnica Bosne i Hercegovine;
– Dokaz o legalnom boravku u Ruskoj Federaciji u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci, odnosno najmanje 12 mjeseci s prekidima u posljednje 4 godine (dozvole boravka, potvrda nadležnog organa)
– Izjava podnositelja zahtjeva, data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da se određenog datuma trajno vraća u BiH i zahtijeva izdavanje potvrde o boravku u svrhu ostvarivanja prava na carinske povlastice;
– Dokazi o trajnom napuštanju Ruske Federacije (npr. odjava adrese boravišta, potvrda o prekidu radnog odnosa, ispis djece iz škole  i dr.).

NAPOMENE:

– Može se izdati samo jedna potvrda o boravku po domaćinstvu.
– Konačnu odluku o oslobađanju od carine donosi Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

Konzularna pristojba: 26,00 €  (plaćanje u eurima).