Одрицанје од државлјанства БиХ

Потребни документи:

 • Вaжећи  пасош,
 • Важећа лична карта БиХ или потврда о непосједовању  личне карте,
 • Извод из матичне књиге рођених из БиХ, који није старији од 6 мјесеци,
 • Увјерење о држављанству БиХ, које није старије од 6 мјесеци,
 • Извод из матичне књиге вјенчаних из БиХ који није старији од 6 мјесеци ( уколико је подносилац захтјева у браку ),
 • Пресуда о разводу брака (ако је подносилац захтјева разведен)
 • Гаранције пријема у држављанство друге државе или доказ о држављанству друге државе, са овјереним преводом на један од службених језика у БиХ,
 • Потврда о пријави боравка или пребивалишта у иностранству, која није старија од 6 мјесеци, са овјереним преводом на један од службених језика у БиХ,
 • Изјава о одрицању  (изјава се сачињава, потписује и овјерава у Амбасади БиХ у Москви приликом подношења захтјева).

Koнзуларна такса:

 • 250 еура за изјаву о одрицању од држављанства по особи
 • 410 еура за рјешење о престанку држављанства БиХ  (породице плаћају једну таксу за све чланове, ако су захтјев поднијели истовремено)
 •  

НАПОМЕНЕ:

 • За сваку особу за коју се подноси захтјев мора да буде евидентиран јединствени матични број у бази података личних докумената
 • Име и презиме подносиоца захтјева мора да буде идентично у свим приложеним документима.
 • За малољетне особе захтјев за одрицањем подносе оба родитеља, или један уз сагласност другог, уз услов да се барем један родитељ одрекао од држављанства БиХ или истовремено поднио захтјев за одрицањем. Ако је други родитељ странац, за њега се прилаже увјерење о држављанству друге државе, а ако је други родитељ умро прилаже се извод из матичне књге умрлих. Ако је једном родитељу одузето родитељско право прилаже се одлука надлежног суда о одузимању роитељског права. Ако је дијете старије од 14 година захтијева се и његов пристанак.
 • Рјешење о престанку држављанства БиХ доноси Министарство цивилних послова БиХ.