Визе

ВРСТЕ ВИЗА:

Виза „Ц“ једнократна (један улазак у БиХ)
рок важења: до 90 дана
Конзуларна такса: 31,00 €

Виза „Ц“ вишекратна (више улазака у БиХ)
рок важења: до 90 дана
Конзуларна такса: 57,00 €

Виза „Д“ вишекратна (више улазака у БиХ)
рок важења: од 90 до 180 дана
Конзуларна такса: 72,00 €

 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ:

Захтјев за визу подноси се лично у просторијама Амбасаде БиХ у Москви (за изузеће је потребно исходити посебно одобрење МИП-а БиХ).
За малољетна, или пословно неспособна лица, захтјев за издавање визе подносе родитељи, законски заступници или старатељи, уз документ који доказује поменути однос.
Малољетно лице које путује без пратње мора имати овјерену сагласност родитеља, законског заступника или старатеља.
Рок за рјешавање по захтјеву за издавање ВИЗЕ „Ц“ је 15 дана (од дана подношења захтјева, не рачунајући вријеме потребно за евентуалне допуне захтјева), а за Визу „Д” рок је 30 дана од подношења захтјева.
Рок за подошење захтјева за ВИЗУ „Д“ је најраније 3 мјесеца, а најкасније 1 мјесец прије датума намјераваног путовања, не рачунајући вријеме потребно за евентуалне допуне захтјева.
Сва документација мора бити приложена у оригиналу.
За поједине документе може се тражити превод на службене језике БиХ или на енглески језик.
У случају да захтјев за визу буде одбијен, не врши се поврат конзуларне таксе.
При уласку у БиХ службеници Граничне полиције БиХ могу од страног држављанина  захтијевати да предочи све битне документе на основу којих је виза издата, те доказе о посједовању новчаних средстава у висини од 76,00 € за сваки дан боравка у БиХ.
Самом визом не гарантује се улазак у Босну и Херцеговину.

 

Потребни документи:

ОСНОВНИ:

Важећи пасош – с роком  важности најмање 90 дана од дана истека визе и с најмање двије слободне сусједне странице за стављање визе и улазног печата
Захтјев за издавање визе  (попуњен великим словима, без преправки и власторучно потписан)
Актуелна фотографија подносиоца захтјева, формат 3,5 x 4,5 цм
Путно здравствено осигурање које вриједи у БиХ у периоду трајања визе

ДОДАТНИ:

За стране држављане који туристички посјећују БиХ:
Оригинал ваучер туристичке агенције; потврда о плаћеном смјештају.
Повратна путна карта, или документи возила у случају путовања путничким возилом.
Доказ о посједовању новчаних средстава довољних за боравак у БиХ (76,00 € за сваки дан боравка)

б)    За стране држављане који посјећују БиХ на позив лица или организација из БиХ:
Позивно писмо*.

в)    За стране држављане који посјећују БиХ ради заснивања радног односа:
Позивно писмо*
Радна дозвола из БиХ

г)    За стране држављане који посјећују БиХ ради спајања породице:
Позивно писмо*.
Извод из матичне књиге вјенчаних или извод из матичне књиге рођених који доказује родбинске односе између позиваоца и подносиоца захтјева
Фотокопија пасоша позиваоца

*  Позивно писмо мора бити овјерено од стране надлежне Теренске канцеларије Службе за послове са странцима БиХ.