Евидентирање ЈМБ

 

ЕВИДЕНTИРАНЈЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ МАТИЧНОГ БРОЈА

Потребна документација:

– Попуњен и потписан образац ЈМБ-7,
– Увјерење  о држављанству БиХ, не старије од 6 мјесеци,
– Извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 мјесеци,
– Идентификациони документ.

Конзуларна такса: 0,00

Напомене :

– Лица која имају нову личну карту БиХ (издату након 2003. године) већ су евидентирана у електронској бази (цивилном регистру).
– Евиденција ЈМБ врши се у БиХ у надлежној полицијској управи према мјесту пребивалишта, односно изузетно према мјесту уписа у матичне књиге рођених.

Формулар за евидентирање ЈМБ.