Одређивање ЈМБ

 

ОДРЕЂИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ МАТИЧНОГ БРОЈА

Потребна документација:

– Попуњен и потписан образац ЈМБ-3,
– Увјерење  о држављанству БиХ, не старије од 6 мјесеци,
– Извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 мјесеци,
– Identifikacioni dokument,
– За малољетне особе захтјев подносе оба родитеља или старатељи уз предочење важећих путних исправа.

Конзуларна такса: 13,00

Формулар за одређивање ЈМБ.