Одрицање од држављанства

 

ОДРИЦАЊЕ ОД ДРЖАВЉАНСТВА

Потребна документација:

– Важећи пасош БиХ,
– Важећа лична карта БиХ или потврда о непосједовању личне карте,
– Извод из матичне књиге рођених из БиХ, не старији од 6 мјесеци,
– Увјерење о држављанству БиХ, не старије од 6 мјесеци,
– Извод из матичне књиге вјенчаних из БиХ, не старији од 6 мјесеци,
(уколико је подносилац захтјева у браку),
– Пресуда о разводу брака (ако је подносилац захтјева разведен)
– Гаранција пријема у држављанство друге државе или доказ о држављанству друге државе, с овјереним преводом на један од службених језика у БиХ,
– Потврда о пријави боравка или пребивалишта у иностранству, не старија од 6 мјесеци, с овјереним преводом на један од службених  језика у БиХ
– Изјава о одрицању (изјава се сачињава, потписује и овјерава у Амбасади БиХ у Москви приликом подношења захтјева).

Конзуларна такса:

– 250 € за Изјаву о одрицању од држављанства по особи
– 410 € за Рјешење о престанку држављанства БиХ (породица плаћа једну таксу за све чланове, ако су захтјев поднијели истовремено)

НАПОМЕНЕ:

– За сваку особу за коју се подноси захтјев мора бити евидентиран јединствени матични број у бази података личних докумената.
– Име и презиме подносиоца захтјева мора бити идентично у свим приложеним документима.
– За малољетна лица захтјев за одрицање подносе оба родитеља, или један родитељ уз сагласност другог, уз услов да се барем један родитељ одрекао држављанства БиХ или истовремено поднио захтјев за одрицање.  Ако је други родитељ странац, за њега се прилаже увјерење о држављанству друге државе, а ако је други родитељ умро, прилаже се извод из матичне књиге умрлих. Ако је једном родитељу одузето родитељско право прилаже се одлука надлежног суда о одузимању родитељског права.  Ако је дијете старије од 14 година захтијева се и његов пристанак.
– Рјешење о престанку држављанства БиХ доноси Министарство цивилних послова БиХ.