Пријава брака

 

 Пријава закључења брака

Потребна документација:

Захтјев за пријаву закључења брака (читко попуњен штампаним словима и потписан од стране оба супружника);

– Оригинални извод из матичне књиге вјенчаних, не старији од 6 мјесеци, са преводом на један од службених језика БиХ.

Конзуларна такса: 6,00 € (плаћање у еврима).

Напомена:

– Обавезно присуство оба супружника (са идентификационим документима).