Пријава смрти

 

Пријава смрти држављана БиХ

Потребна документација:

Захтјев за пријаву смрти (читко попуњен штампаним словима и потписан од стране подносиоца захтјева);

– Оригинални извод из матичне књиге умрлих, издат од надлежног органа, не старији од 6 мјесеци;

– Превод извода из матичне књиге умрлих на један од службених језика БиХ, овјерен печатом овлаштеног преводиоца;

– БиХ документ којим се доказује идентитет умрле особе;

– Увјерење о држављанству БиХ.

Конзуларна такса: 6,00 € (плаћање у еврима).