Цјеновник

Опис Износ
Молбе и други поднесци 6 EUR
Путни лист 27 EUR
Једнократна Ц Виза до 90 дана 31 EUR
Вишекратна Ц Виза до 90 дана 57 EUR
Вишекратна Д Виза преко 90 дана 72 EUR
Овјера преписа или фотокопија:
за прву страну 6 EUR
за сваку наредну страну 3 EUR
Овјера потписа на пуномоћју 11 EUR
Овјера потписа оба родитеља на пуномоћју 16 EUR
Насљедничка изјава 26 EUR
Захтјев за пријем у држављанство БиХ 307 EUR
Захтјев за отпуст из држављанства БиХ 150 EUR
Изјава о одрицању од држављанства БиХ 250 EUR
Рјешење о прихватању захтјева за отпуст из држављанства БиХ 410 EUR
Увјерења, потврде, изводи из МК, спроводнице (осим ако је другачије прописано) 26 EUR
Одређивање ЈМБ 13 EUR