ЕВИДЕНТИРАНЈЕ ЈМБ

Потребна документација:

  • Попуњен и потписан формулар ЈМБ-7,
  • Увјерење  о држављанству БиХ, не старије од 6 мјесеци,
  • Извод из матичне књиге рођених из БиХ, не старији од 6 мјесеци,
  • Идентификациони документ.

Конзуларна такса: 0,-

Напомене :

  • Лица која имају нову личну карту БиХ (издату након 2003. године) већ су евидентиранa у електронској бази (цивилном регистру).
  • Евиденција ЈМБ врши се у БиХ у надлежној станици полиције према мјесту пребивалишта, односно изузетно према мјесту уписа у матичне књиге рођених.