Одређиванје ЈМБ

Потребна документација:

  • Попуњен и потписан формулар ЈМБ-3,
  • Увјерење  о држављанству БиХ, не старије од 6 мјесеци,
  • Извод из матичне књиге рођених из БиХ, не старији од 6 мјесеци,
  • Identifikacioni dokument,
  • За малољетна лица захтјев подносе оба родитеља или старатељи уз предочење важећих путних исправа.

Конзуларна такса: 13,- €