Пуномоћје оба родитеља

Потребна документација:
– Читко попуњен образац пуномоћја / изјаве / насљедничке изјаве
(својеручни потпис ставити у присуству овлаштеног службеника Амбасаде)
– Важећи пасош или лична карта БиХ
– Подаци о опуномоћенику (ЈМБ, број личне карте, датум и мјесто рођења, адреса пребивалишта)

Конзуларна такса (плаћање у еурима):

– 11,00 € за пуномоћје
– 16,00 € за пуномоћје оба родитеља
– 26,00 € за изјаву / насљедничку изјаву

Формулар.