Пријава рођенја

Потребна документација:

  1. Захтјев за пријаву рођења дјетета (читко попуњен штампаним словима и потписан од стране оба родитеља);
  • Оригинални извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 мјесеци, са преводом на један од службених језика БиХ.

Конзуларна такса: 6,00 € (плаћање у еврима).

Напомена:

  • Обавезно присуство оба родитеља (са идентификационим документима) или једног родитеља уз овјерену пуномоћ другог родителља.