Пријава смрти држављана БиХ

Потребна документација:

  1. Захтјев за пријаву смрти (читко попуњен штампаним словима и потписан од стране подносиоца захтјева);
  • Оригинални извод из матичне књиге умрлих, издат од надлежног органа, не старији од 6 мјесеци;
  • Превод извода из матичне књиге умрлих на један од службених језика БиХ, овјерен печатом овлаштеног преводиоца;
  • БиХ документ којим се доказује идентитет умрле особе;
  • Увјерење о држављанству БиХ.

Конзуларна такса: 6,00 € (плаћање у еврима).