Najčešća pitanja i odgovori

Uslovi za ulazak u BiH, putna isprava, viza, boravak
Da li građani Ruske Federacije trebaju vizu za ulazak i boravak u BiH?
Građani Ruske Federacije ulaze, izlaze i borave na teritoriji Bosne i Hercegovine bez vize, na osnovu važećih dokumenata, pod uvjetom da njihov ukupan boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine ne prelazi 30 (trideset) dana u roku od 60 (šezdeset) dana, počevši od dana prvog ulaska .   Za nosioce diplomatskih i službenih putnih isprava RF, njihov neprekidni boravak bez viza na teritoriji BiH ne može biti duži od 90 (devedeset) dana.   Važenje putne isprave RF mora biti najmanje 3 mjeseca od dana predviđenog odlaska sa teritorije BiH.   Za ulazak građana RF na teritoriju BiH radi zapošljavanja, obrazovanja, liječenja, kao iu drugim sličnim slučajevima, potrebno je imati važeću vizu.   Više informacija o vizama i uslovima ulaska na teritoriju BiH možete pronaći na web stranici Ambasade BiH u Moskvi: www.rf-bih.ru  
Da li građani Republike Bjelorusije trebaju vizu za ulazak i boravak u BiH?
Građanima Republike Belorusije koji imaju redovne putne isprave prilikom ulaska, izlaska ili prelaska teritorije BiH potrebna je viza. Više informacija o vizama i uslovima ulaska na teritoriju BiH možete pronaći na web stranici Ambasade BiH u Moskvi: www.rf-bih.ru   Državljani Republike Belorusije koji imaju važeći diplomatski i službeni pasoš mogu ući, ostati, napustiti ili proći kroz teritoriju BiH ne duže od 30 (trideset dana) u kalendarskoj godini, od dana prvog ulaska. Građani zemalja s kojima BiH ima vizni režim mogu ući u BiH sa važećim pasošem bez obaveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji BiH (do 30 dana) ako imaju važeću vizu za višestruki ulazak ili boravište koje izdaju zemlje potpisnice. Šengenski sporazum, države članice EU ili SAD, i nakon kontrole od strane Granične policije BiH.
Da li građani Republike Armenije trebaju vizu za ulazak i boravak u BiH?
Državljani Republike Armenije, nosioci važećih običnih i službenih pasoša, prilikom ulaska, izlaska ili prelaska teritorije BiH, trebaju vizu. Više informacija na web stranici Ambasade Bosne i Hercegovine u Moskvi: www.rf-bih.ru     Državljani Republike Jermenije, nosioci važećih diplomatskih pasoša mogu ući, izaći, proći ili ostati na teritoriji BiH bez vize, u trajanju od 90 dana u godini, od dana njihovog ulaska.   Građani zemalja s kojima BiH ima vizni režim mogu ući u BiH sa važećim pasošem bez obaveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji BiH (do 30 dana) ako imaju važeću vizu za višestruki ulazak ili boravište koje izdaju zemlje potpisnice. Šengenski sporazum, države članice EU ili SAD, i nakon kontrole od strane Granične policije BiH.
Da li je građanima Republike Kazahstana potrebna viza za ulazak i boravak u BiH?
Državljani Republike Kazahstan prilikom ulaska, izlaska ili prelaska teritorije Bosne i Hercegovine trebaju vizu. Više informacija na web stranici Ambasade Bosne i Hercegovine u Moskvi: www.rf-bih.ru   Državljani Kazahstana, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, oslobođeni su obaveze dobivanja vize za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine do 30 dana. Građani zemalja s kojima BiH ima vizni režim mogu ući u BiH sa važećim pasošem bez obaveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji BiH (do 30 dana) ako imaju važeću vizu za višestruki ulazak ili boravište koje izdaju zemlje potpisnice. Šengenski sporazum, države članice EU ili SAD, i nakon kontrole od strane Granične policije BiH.
Da li građani Republike Kirgistana trebaju vizu za ulazak i boravak u BiH?
Građanima Republike Kirgistan potrebna je viza prilikom ulaska, izlaska ili prelaska teritorije Bosne i Hercegovine. Više informacija na web stranici Ambasade Bosne i Hercegovine u Moskvi: www.rf-bih.ru   Građani zemalja s kojima BiH ima vizni režim mogu ući u BiH sa važećim pasošem bez obaveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji BiH (do 30 dana) ako imaju važeću vizu za višestruki ulazak ili boravište koje izdaju zemlje potpisnice. Šengenski sporazum, države članice EU ili SAD, i nakon kontrole od strane Granične policije BiH.
Da li građani Republike Uzbekistan trebaju vizu za ulazak i boravak u BiH?
Građanima Republike Uzbekistan prilikom ulaska, izlaska ili prelaska teritorije Bosne i Hercegovine potrebna je viza. Više informacija na web stranici Ambasade Bosne i Hercegovine u Moskvi: www.rf-bih.ru   Građani zemalja s kojima BiH ima vizni režim mogu ući u BiH sa važećim pasošem bez obaveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji BiH (do 30 dana) ako imaju važeću vizu za višestruki ulazak ili boravište koje izdaju zemlje potpisnice. Šengenski sporazum, države članice EU ili SAD, i nakon kontrole od strane Granične policije BiH.
Da li je državljanin BiH koji ima državljanstvo druge zemlje odredbu koja se odnosi na ograničenje boravka u Bosni i Hercegovini?
Stranac na teritoriji Bosne i Hercegovine ne smatra se državljaninom Bosne i Hercegovine koji ima državljanstvo druge zemlje. Dakle, građani Bosne i Hercegovine nemaju nikakva ograničenja vezana za njihov boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira da li ulaze ili izlaze iz Bosne i Hercegovine s važećom putnom ispravom druge države.
Koje dokumente maloljetni stranac treba da posjeduje prilikom prelaska državne granice BiH?
Stranac mlađi od 14 godina koji ima važeću ličnu putnu ispravu može preći granicu BiH u pratnji jednog ili oba roditelja, zakonskog zastupnika ili skrbnika, ili u pratnji osobe ovlaštene da ga prati s potpisanom i ovjerenom punomoćjem roditelja, zakonskog zastupnika ili skrbnika.       Maloljetnik koji putuje bez pratnje mora imati ovjerenu suglasnost roditelja, zakonskog zastupnika ili skrbnika. Pristanak ili punomoć sadrži: lične podatke o maloletniku i zakonskom zastupniku ili staratelju, lične podatke o pratnji maloletnika ako maloletnik putuje sa pratiocem, svrhom i vremenom boravka u Bosni i Hercegovini, vremenskom periodu za koji je izdata saglasnost ili ovlašćenje i potpisom davaoca. Ovaj dokument mora biti na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini ili na engleskom jeziku sa prevodom na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini koji je ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.       Smatra se da maloljetni stranac ima saglasnost zakonskog zastupnika ako:           a) putuje avionom i ima pratioca za putovanje maloljetnika koje je izdao operater zrakoplova,         b) sastoji se od školskog izleta i nalazi se na listi učesnika izleta ili         c) učestvuje u sportskoj, kulturnoj ili sličnoj manifestaciji i nalazi se na listi učesnika.
Prelazak granice maloljetnog stranca u pratnji roditelja različitih prezimena
Stranac koji je mlađi od 14 godina i koji ima ličnu putnu ispravu može preći granicu Bosne i Hercegovine, u pratnji roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja.        Kada je maloljetni strani državljanin u pratnji roditelja čije se prezime razlikuje od prezimena maloljetnog stranog državljanina ili djeteta, potrebno je da roditelj ima dokument (izvod iz matične knjige rođenih djeteta) prilikom prelaska državne granice, na osnovu kojeg može jasno dokazati da ispunjava gore navedene zakonske uslove za transfer državnu granicu maloljetnog stranog državljanina, ili u tom slučaju dijete je u pratnji roditelja.
Kako stranac može dokazati da ima sredstva za egzistenciju za vrijeme svog namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini u smislu ispunjavanja uvjeta za ulazak u BiH?
Postojanje sredstava za održavanje stranca iz člana 19. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu dokazuje se na sljedeći način:           a) posjedovanje gotovine u domaćoj ili stranoj konvertibilnoj valuti;         b) Posjedovanje bezgotovinskih plaćanja prihvaćenih od strane bankarskog sistema BiH ili fondova koji omogućavaju prikupljanje novca u BiH, ili garancije banke u BiH koja priznaje bezgotovinske oblike plaćanja koje stranac posjeduje;         c) pismo upita;         d) posedovanje dokaza o plaćenom smještaju ili organizovanom putovanju;         e) posjedovanje druge imovine (nepokretne imovine u BiH, na osnovu koje je moguće obezbijediti sredstva za izdržavanje tokom boravka u BiH, sredstva na osnovu stranih direktnih investicija, proizvodno-tehničke saradnje ili saradnje, itd.).
Prelazak državne granice
Stranac može prijeći državnu granicu BiH sa važećom putnom ispravom samo na graničnim prelazima koji su otvoreni za međunarodni saobraćaj iu vrijeme kada granični prelaz radi.
Putne isprave
Putni dokument s kojim stranac može ući u BiH je važeći pasoš ili drugi putni identifikacioni dokument koji je izdao strani nadležni organ i koji BiH priznaje.   Stranac može ući u BiH sa važećom putnom ispravom u koju je unesena viza ili boravišna dozvola, osim ako je Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu ili međunarodnim sporazumom drugačije određeno. Građani država navedenih u članu 2. Odluke o vizama i članu 4. Odluke o vizama oslobođeni su obaveze pribavljanja vize za ulazak u BiH.
Koje su posljedice u slučaju boravka u BiH bez boravišne dozvole / boravišne naknade?
Svaki strani državljanin bez propisanog boravka u skladu sa zakonima BiH, smatra se ilegalnim migrantom kojem prijeti i deportacija iz Bosne i Hercegovine uz izricanje mjere zabrane ulaska u BiH u trajanju od najmanje jedne do pet godina. Stranac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 300 konvertibilnih maraka do 1500 konvertibilnih maraka ako boravi u BiH duže od vremena navedenog u vizi ili u privremenoj dozvoli boravka, ili duže od valjanosti bezviznog boravka.
Da li je stranac koji želi ostati u BiH na osnovu bezviznog režima dužan da registruje svoj boravak u BiH?
Stranac koji ne koristi usluge smještaja pravnih i fizičkih osoba koje pružaju usluge smještaja ili fizička osoba koja posjećuje stranca dužna je prijaviti nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili policiji boravište stranca u BiH u roku od 48 sati od ulaska stranca u BiH ako stranac BiH ostaje duže od tri dana.
Koje su obaveze stranih državljana koji žele / namjeravaju raditi u BiH?
Ako stranac namjerava ostati u BiH u svrhu plaćenog rada, mora imati radnu dozvolu koju izdaje tijelo nadležno za zapošljavanje stranaca, ako ovim zakonom ili međunarodnim sporazumom nije propisano da se radna dozvola ne zahtijeva za određene vrste poslova. Nakon dobijanja radne dozvole, stranac podnosi zahtjev za odobrenje privremenog boravka u BiH bez kojeg ne može raditi u BiH. Postupak za dobijanje radne dozvole je sljedeći:       Klijent pronalazi posao ili je pozvan da radi     – Poslodavac dobija radnu dozvolu stranog radnika od Zavoda za zapošljavanje, a strani državljanin ulazi u Bosnu i Hercegovinu tek nakon dobijanja radne dozvole.    – Stranac u Službi za poslove sa strancima, na osnovu izdate radne dozvole, podnosi zahtjev za boravišnu dozvolu u BiH. Na teritoriji BiH stranac može podnijeti zahtjev za odobrenje svog prvog privremenog boravka samo ako je ušao s vizom za dugoročni boravak (Visa D) u BiH ili ako je državljanin zemlje bezviznog režima.   Odobrenje privremenog boravka može se izdati na period do jedne godine, pod uslovom da je zakonito ušlo u BiH i da ispunjava opće uvjete za odobrenje boravka.
Koji su uslovi za odobravanje stalnog boravka stranim državljanima?
Odobravanje stalnog boravka stranim državljanima može se odobriti strancu pod sljedećim uvjetima:       – na osnovu odobrenja za privremeni boravak, boravi na teritoriji BiH najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka. Prekid boravka ne smatra se strancem koji boravi izvan BiH do 90 dana u periodu od jedne godine za vrijeme odobrenog privremenog boravka u BiH.    – ima dovoljno i redovno sredstvo za izdržavanje,     – obezbijeđen adekvatan smještaj     – Zdravstveno osiguranje   U trenutku podnošenja prijave i odlučivanja o zahtjevu za izdavanje dozvole za stalni boravak, stranac mora imati odobren privremeni boravak u BiH (šesti privremeni boravak).
 
Prelazak granice sa vozilom
Koja dokumenta su potrebna za vozilo registrirano u stranoj zemlji prilikom prelaska državne granice BiH?
Prilikom vožnje motornog vozila i prikolice prijavljene u stranoj zemlji, vozač mora imati:           – Važeća potvrda o registraciji vozila;          – registraciona tablica za to vozilo izdata od strane nadležnog organa zemlje u kojoj je vozilo registrirano,          – međunarodni znak,          – međunarodni dokument o osiguranju od automobilske odgovornosti koji važi na teritoriji BiH (zelena karta ili polica osiguranja granice).
Koja vrsta osiguranja je potrebna za vozilo registrovano u inostranstvu i šta ako vozilo ne posjeduje potrebno osiguranje prilikom prelaska granice? Može li se granično osiguranje kupiti na graničnim prelazima i na čemu?
Motorna i prikolice vozila registrovana u stranoj zemlji moraju imati međunarodnu potvrdu o civilnoj odgovornosti koja je na snazi na teritoriji Bosne i Hercegovine (zelena karta). U slučaju da se prilikom obavljanja granične kontrole utvrdi da vozač nema navedeni dokument, upućuje se da dobije granično osiguranje na graničnom prijelazu.
Da li su mi potrebna ovlaštenja za upravljanje drugim motornim vozilom pri prelasku (ulazu / izlazu) državne granice Bosne i Hercegovine?
Za upravljanje drugim motornim vozilom u toku prelaska (ulaska / izlaska) državne granice Bosne i Hercegovine nije potrebna punomoć. Prilikom upravljanja motornim vozilom i prikolicom registriranom u stranoj zemlji, vozač mora imati valjano svjedočanstvo o registraciji vozila, registracijsku pločicu za to vozilo koju je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrirano, međunarodni kod zemlje i međunarodni dokument osiguranja od automobila. odgovornost koja se primjenjuje na teritoriji BiH (politika zelene karte ili politike graničnog osiguranja).
Carina
Ako putujete preko graničnih prelaza BiH, morate biti upoznati sa sljedećim pravima i obavezama koje imate kao fizička lica koja prelaze graničnu liniju. Svaki putnik može sa sobom unijeti osobni prtljag prilikom ulaska na carinsko područje BiH.     U putničkom saobraćaju, putnicima je zabranjen ulaz i izvoz određene robe. Međutim, prema važećim propisima koji regulišu ovu oblast, moguće ga je prenijeti preko granice samo uz posjedovanje propisanih dozvola ili u propisanom iznosu, što se prije svega odnosi na:           robe komercijalnog karaktera,         oružje, municija i eksplozivi (sportski, lovački, vojni),         kulturna dobra, antikviteti i umjetnička djela istorijskog i drugog značaja,         opojne droge, prekursori, otrovi i druge opasne tvari,         efektivna strana valuta, vrijednosni papiri i vrijednosni papiri,         zaštićene biljne i životinjske vrste,         lekovi,         žive životinje uključujući kućne ljubimce,         bilje,         materijali čiji sadržaj ima štetan uticaj na dobro i interese zemlje.
Lični prtljag
Lična prtljaga će nositi svu prtljagu koju će putnik prijaviti nadležnom carinskom organu prilikom ulaska u carinsko područje Bosne i Hercegovine, kao i svaku drugu prtljagu koja se naknadno preda carinskom organu po dolasku u to područje, pod uslovom da može dokazati da je prtljag istovremeno na odlasku iz drugog država je predala prijevozniku kao svoju osobnu prtljagu za prijevoz u Bosnu i Hercegovinu.
Roba nekomercijalnog karaktera
Roba nekomercijalne prirode je roba za koju se s vremena na vrijeme traži određeni carinski postupak i čija vrsta i količina ukazuju na to da je namijenjena privatnom, osobnom ili upotrebnom u domaćinstvu primatelja ili osobe koja je donosi ili je očito stvar poklona.       Od plaćanja uvoznih dažbina, lična prtljaga putnika i robe nekomercijalnog karaktera oslobađaju se u ličnom prtljagu putnika koji sa sobom dovodi putnike iz druge zemlje u propisanom tipu, količini i vrijednosti.       Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se sa sljedećim količinskim ograničenjima po putniku i danu:           duhan i duhanski proizvodi:           do 200 cigareta, ili         do 100 cigarilosa (cigarilosi su cigare do 3 grama po komadu), ili         do 50 cigara, ili do 250 grama duvana za pušenje, ili         odgovarajuća proporcionalna kombinacija količine navedenih duhanskih proizvoda,           alkohol i alkoholna pića:           sa sadržajem alkohola većim od 22% volumena, ili nedenaturiranim etil alkoholom sa sadržajem alkohola od 80% vol. i više: 1 litra, ili         sa potrošnjom alkohola od 22% volumena i manje: 2 litra, ili         proporcionalno srazmjerno kombinaciji količine alkohola i napitka,           mirno vino: 4 litre,         pivo: 16 litara.       Putnici do 17 godina ne oslobađaju se plaćanja uvoznih dažbina na duhan i duvanske proizvode, alkohol i alkoholna pića, mirno vino i pivo.       Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na druge robe nekomercijalnog karaktera u ličnom prtljagu putnika ograničeno je na objekte do 600 konvertibilnih maraka po putniku dnevno, bez obzira na vrstu prevoznog sredstva kojim putnik putuje. Navedena vrijednost ne uključuje gore navedene proizvode (duhan i duhanske proizvode, alkohol i alkoholna pića, mirno vino i pivo).     Vrednost ličnog prtljaga putnika, koji se privremeno uvozi ili ponovo uvozi nakon privremenog izvoza, i vrednost medicinskih proizvoda neophodnih za lične potrebe putnika, neće se uzeti u obzir u svrhu primene navedenog oslobađanja.
Ulazak u kućne ljubimce
Zdravstvene uslove životinja za nekomercijalni uvoz domaćih životinja u Bosnu i Hercegovinu i tranzit preko njene teritorije, kao i pravila koja se primjenjuju na praćenje takvog kretanja propisana su Pravilnikom o zdravstvenim uvjetima za nekomercijalni uvoz i tranzit domaćih životinja (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”). 34/12).       Ovo pravilo se odnosi na:           kućne ljubimce, mačke, ptice bez koštice, beskralježnjake (osim pčela i rakova), ukrasne tropske ribe, vodozemce, gmizavce, sve vrste ptica (osim peradi) i         sisari: glodavci i domaći zečevi koji se uzgajaju ili drže za društvo, rekreaciju, zaštitu ili pomoć čovjeku.       Nekomercijalno kretanje je kretanje domaćih životinja čiji broj ne prelazi pet životinja pri uvozu ili prolasku kroz teritoriju Bosne i Hercegovine, u pratnji vlasnika ili lica ovlaštenog od strane vlasnika, čiji uvoz ili tranzit nije komercijalne prirode.     Da bi se prešla državna granica domaćih životinja, neophodno je imati pasoš, koji je bilo koji dokument koji omogućava jasnu identifikaciju kućnog ljubimca i koji uključuje predmete koji omogućavaju verifikaciju njegovog statusa.     Kada se uvoze ili prevoze psi, smatra se da su mačke i pitbuli identifikovani ako nose:           a) jasno čitljiva tetovaža ili         b) elektronski identifikacioni sistem (transponderski mikročip).       Bez obzira na sistem identifikacije, potrebno je navesti podatke o imenu i adresi vlasnika životinje.       Kućni ljubimci moraju biti popraćeni pasošem izdatim od strane veterinara ovlaštenog od strane zemlje izvoznice koji potvrđuje da je valjana vakcina protiv bjesnila provedena nad životinjom (životinje su bile najmanje 12 tjedana na dan cijepljenja; datum primjene vakcine ne smije biti prije datuma obilježavanja ili čitanja transponder).       Kako bi se osiguralo da domaće životinje koje se uvoze na teritoriju Bosne i Hercegovine ili prevoze iz zemalja podliježu identifikaciji, poduzimaju se sljedeće mjere:         a) ako ima pet ili manje životinja, inspekciju prateće dokumentacije i identifikaciju kućnih ljubimaca obavljaju službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH na ovlaštenim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini;         b) ako ima više od pet životinja, uvoz je moguć samo na osnovu odluke o nepostojanju zdravstveno-veterinarskih poremećaja u uvozu koje izdaje Ured za veterinarstvo. Za više informacija kontaktirajte info@vet.gov.ba.     Prilikom uvoza ili prevoza vlasnik ili fizičko lice odgovorno za domaću životinju dužno je da službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH zaduženim za nadzor izda pasoš ili veterinarsko-zdravstveni certifikat kojim se potvrđuje da životinja ispunjava uslove uvoza ili tranzita.
Unošenje biljaka, semena i sadnog materijala
Prema Pravilniku o mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama na biljkama, biljnim proizvodima i reguliranim objektima (“Službeni glasnik BiH”, broj 59/11), male količine bilja i biljnih proizvoda izuzete od fitosanitarne inspekcije i propisane tretman. Male količine bilja i biljnih proizvoda u smislu ovog Pravilnika su:           – svježe voće i povrće (osim krumpira), težine do 5 kg         – rezano cvijeće i dijelovi biljaka vezani u buket ili vijenac, buket ili vijenac         – cvijeće i povrće (osim sjemena krumpira) u originalnoj ambalaži ukupne težine do 100 gr koji nije namijenjen za prodaju, do 5 paketa         vukovi i kljove ukrasnog bilja, ukupno do 3 kg         Novogodišnje božićno drvce bez korena, komad         – bebi biljke i lonci (osim bonsai drveta), do tri biljke         -balkonsko bilje i nenadmašno ukrasno grmlje, do deset biljaka.
Uvoz lekova
     Uvođenje gotovih lijekova za osobne potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim za uobičajenu terapiju, te uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prijepis povijesti bolesti, liječnički certifikat, recept).   U skladu sa Zakonom o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga ( “Službeni glasnik BiH”, broj 08/06), osobe koje prelaze državnu granicu može posjedovati lijek koji sadrži psihotropne supstance samo na osnovu medicinske dokumentacije u količini potrebnoj za ličnu upotrebu za period do sedam dana. Osobama koje imaju supstitucije terapiju bolesti zavisnosti ili simptomatska terapija u terminalnoj fazi malignih bolesti, prilikom prelaska granice moraju imati izuzetno lek se sastoji od supstance, na osnovu medicinske dokumentacije i na iznos potreban za ličnu upotrebu u trajanju do 15 dana. Naziv i količinu ovih lijekova, uz prezentaciju medicinske dokumentacije, osoba je dužan da proglasi na graničnom prijelazu.
Ulazak i izvoz novca
     Svi putnici koji ulaze ili izvoze gotovinu ili hartije od vrijednosti veće od 10.000 eura dužni su prijaviti carinskom organu na svakom graničnom prijelazu u Bosni i Hercegovini.      Fizička lica koja putuju u inostranstvo sa stranim graničnim prelazom mogu prenijeti iznos gotovine preko 10.000 eura, ali uz predočenje odobrenja Ministarstva finansija Republike Srpske ili Ministarstva finansija Federacije BiH.
Da li je moguće ući u BiH ersoft-oružje?
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH izdaje Listu posebne namjene. Roba za posebne namjene uključuje nevojnu imovinu u komercijalne svrhe koja nije navedena u Zajedničkoj vojnoj listi ili na Popisu dvostruke upotrebe. Na listi posebne namjene, između ostalog, postoje i imitacije i replike oružja (npr. Ersoft, itd.).       – Preko državne granice mogu se prenositi samo one vrste oružja i municije koje se mogu držati i nositi u BiH;     – za nošenje oružja i municije u BiH potrebno je odobrenje nadležnog organa BiH u skladu sa važećim zakonskim propisima.   S tim u vezi, tek nakon što dobijete odobrenje za uvođenje oružja u BiH, koje izdaje nadležni organ BiH, u ovom slučaju, organ unutrašnjih poslova prema mjestu prebivališta ili boravka u BiH, možete unijeti to oružje u BiH ako ne postoje druge pravne prepreke. Prilikom unošenja navedenog oružja u BiH, također ste dužni prijaviti policiji policijskih službenika Granične policije BiH i carinskih službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH prilikom ulaska u BiH.
Šta stranom građaninu treba da donese lovačko oružje i municiju u Bosnu i Hercegovinu?
Strani državljani koji dolaze u BiH za lov su dužni pokazati poziv lovačkog udruženja iz Bosne i prijaviti lovačko oružje i municiju policijskim službenicima GPBiH prilikom prelaska državne granice. Ako podaci o lovačkom oružju i municiji nisu upisani u putnu ispravu stranog državljana i imaju odobrenje izdato od nadležnog organa u zemlji iz koje dolaze, podaci o odobrenju, oružje i municija će se unijeti u putnu ispravu. Poništavaju se podaci o odobrenju, oružju i municiji upisani u putnu ispravu u vrijeme njihovog izlaska iz Bosne i Hercegovine.
Privremeni uvoz
Bosna i Hercegovina je potpisnica Konvencije o privremenom uvozu (Istanbul, 26.06.1990) raznih roba iu svrhu korišćenja carinskog dokumenta Karnet ATA (pored ostalih zemalja potpisnica Konvencije su i Rusija i Bjelorusija). Ovaj dokument olakšava rješavanje carinskih formalnosti. Prvenstveno se koristi za: robu namenjenu za izlaganje ili upotrebu na izložbama i sajmovima, sastanke i slične događaje, zatim za profesionalnu opremu (opremu za snimanje filmova, opremu za pozorište, opremu za muzičke grupe …) za proizvode uvezene za potrebe obrazovanja, nauke i kultura, za uvoz životinja u različite svrhe (dresura, izložbe, takmičenja …). Osnovno pravilo je da roba koja se uvozi sa Karnet ATA mora da vrati (re-export) u nepromenjenom stanju. Ne može se koristiti za: pošiljke u poštanskom saobraćaju, za robu namijenjenu izložbi u privatnim prostorijama (npr. Saloni automobila, izložbe u trgovinama …), duhanske proizvode i alkoholna pića, i slično. Više informacija o privremenom uvozu robe može se naći na web stranici Uprave za indirektno oporezivanje BiH: http://www.uino.gov.ba Popis zemalja potpisnica Konvencije možete pronaći na: https://iccwbo.org/resources-for-business/ata-carnet  
Uslovi za ulazak u Rusiju, putna isprava, viza, boravak
U skladu sa Sporazumom između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o uvjetima međusobnih putovanja državljana Bosne i Hercegovine i građana Ruske Federacije, državljani jedne države potpisnice ulaze, izlaze i borave na teritoriji druge bez viza, na osnovu važećih dokumenata, pod uslovom da njihov ukupan boravak na teritoriji te države ne prelazi 30 (trideset) dana u periodu od 60 (šezdeset) dana počevši od datuma prvog ulaska.   Za nosioce diplomatskih i službenih putnih isprava Bosne i Hercegovine, njihov neprekidni boravak bez vize na teritoriji te države ne može biti duži od 90 (devedeset) dana.   Važenje putne isprave BiH mora biti najmanje 6 mjeseci od dana predviđenog odlaska sa teritorije BiH.   Za ulazak građana BiH na teritoriju RF radi zapošljavanja, obrazovanja, liječenja, kao iu sličnim slučajevima, potrebno je imati važeću vizu. Više informacija o vizi i uvjetima za ulazak na teritoriju RF može se naći na web stranici Ambasade RF u Sarajevu: http://www.sarajevo.mid.ru/visa_lj.html     Prilikom ulaska, na graničnom prelazu, obavezno je popuniti migracionu kartu koja će se ponijeti sa sobom i vratiti se graničnom službeniku kada napusti RF.   Kada uđete i izađete iz RF od vas se traži da prijavite iznose veće od 10.000 USD, kao i tehničku robu.   Po dolasku na odredište, ako ne boravite u hotelu, morate se prijaviti u roku od 3 dana, u policiji ili MFC-u (Multifunkcionalni centar).    Strani državljani, bez obzira da li imaju vizu ili dozvolu boravka na teritoriji RF, ne mogu ući cestom na teritoriji RF iz R. Bjelorusija je već dobila uputstva za ulazak iz Ukrajine ili baltičkih zemalja preko međunarodnih graničnih prijelaza.   U slučaju prekoračenja dozvoljenog trajanja boravka (jedan ili više dana), ruska granična i migraciona služba će vas lišiti napuštanja teritorije RF. U ovom slučaju, izlazak je dozvoljen samo na osnovu odgovarajuće sudske odluke koja je donesena u upravnom prekršajnom postupku, tokom kojeg se izriče prekršaj i izriče novčana kazna, a moguća je i zabrana ulaska na teritoriju RF.  Ako ste vraćeni sa aerodroma u Moskvi jer ste prekoračili dozvoljeno trajanje boravka, a nakon što platite kaznu, morate se obratiti Federalnoj službi za migracije (za dobijanje izlazne vize) na adresi: 105062 Moskva, ul. Cover 42 Telefon: +7 495 624 32 56 ili +7 495 624 18 01 Web stranica: https: //77.mvd.rf/  
Uslovi za ulazak u Belorusiju, putna isprava, viza, boravak
Državljani BiH, koji posjeduju redovnu putnu ispravu, koji ulaze u Bjelorusiju u zračnom prometu preko Međunarodnog aerodroma Minsk (osim onih koji ulaze u Minsk sa teritorije Ruske Federacije ili nastavljaju letove u Rusku Federaciju), bit će dozvoljeni ulazak i boravak do pet (5) dana bez vize u Republiku Belorusija. Prilikom ulaska u stranu zemlju, građani moraju imati važeću putnu ispravu i dovoljna sredstva (25 eura za svaki dan boravka, u stranoj valuti ili u bjeloruskim rubljima), polisu zdravstvenog osiguranja koja vrijedi za Bjelorusiju, u vrijednosti od najmanje 10.000 eura. U svim ostalim slučajevima potrebna je valjana viza. Više informacija na web stranici: http://hungary.mfa.gov.by/be/   Građani BiH koji imaju važeći diplomatski i službeni pasoš mogu ući, ostati, napustiti ili proći kroz teritoriju Bjelorusije u trajanju do trideset (30) dana u kalendarskoj godini od dana prvog ulaska. Prilikom ulaska u stranu zemlju, građani moraju imati važeću putnu ispravu i dovoljna sredstva (25 eura za svaki dan boravka, u stranoj valuti ili u bjeloruskim rubljima), polisu zdravstvenog osiguranja koja vrijedi za Bjelorusiju, u vrijednosti od najmanje 10.000 eura. Nakon ulaska u zemlju, potrebno je prijaviti se policiji za registraciju boravka, a ako putnik boravi u hotelu, to može obaviti hotelska služba za njega. Registracija mora biti unesena u pasoš, a ako to nije slučaj, može se pojaviti problem, kao što je hapšenje od strane policije, kazne itd. Uvijek je potrebno ponijeti sa sobom pasoš, jer ga u svakom trenutku policija može tražiti. U odsustvu pasoša sa odgovarajućom vizom, može se dogoditi hapšenje, transfer u policijsku stanicu ili u tranzitni centar. Отправить отзыв История Сохранено Сообщества
Uslovi za ulazak u Armeniju, putna isprava, viza, boravak
Pri ulasku i boravku u Republici Jermeniji, državljanima BiH koji imaju redovne i službene putne isprave BiH potrebna je viza. Nosioci viza za diplomatske putne isprave ne trebaju vizu. Više informacija na web stranici: http://austria.mfa.am/en/  
Uslovi za ulazak u Kazahstan, putna isprava, viza, boravak
Pri ulasku i boravku u Republici Kazahstan, državljanima BiH koji imaju redovne putne isprave u BiH potrebna je viza.   Nosioci viza za diplomatske i službene putne isprave BiH ne trebaju vizu. Više informacija na web stranici: http://www.kazakhstan.at/kz/  
Uslovi za ulazak u Kirgistan, putna isprava, viza, boravak
Predsjednik Republike Kirgistan je 21. jula 2012. godine potpisao Zakon o uvođenju bezviznog režima za građane 44 zemlje, uključujući i BiH, do 60 dana. Zakon je stupio na snagu 27. jula 2012. godine. Novi režim se primenjuje jednostrano i važiće do 31. decembra 2020. godine. Više informacija na web stranici: http://www.kyremb.at  
Uslovi za ulazak u Uzbekistan, putna isprava, viza, boravak
Prilikom ulaska i boravka u Republici Uzbekistan, državljanima BiH koji imaju redovan, službeni ili diplomatski pasoš BiH potrebna je viza. Više informacija na web stranici: http://www.uzbekistanitalia.org/