Визе

ВРСТЕ ВИЗА:

 • Виза „Ц“ једнократна (један улазак у БиХ)

рок важења: до 90 дана

Конзуларна такса: 60,00 €

 • Виза „Ц“ вишекратна (више улазака у БиХ)

рок важења: до 90 дана

Конзуларна такса: 60,00 €

 • Виза „Д“ вишекратна (више улазака у БиХ)

рок важења: од 90 до 180 дана

Конзуларна такса: 95,00 €

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ:

 • Захтјев за визу подноси се лично у просторијама Амбасаде БиХ у Москви (за изузеће је потребно исходити посебно одобрење МИП-а БиХ).
 • За малољетна, или пословно неспособна лица, захтјев за издавање визе подносе родитељи, законски заступници или старатељи, уз документ који доказује поменути однос. 
 • Малољетно лице које путује без пратње мора имати овјерену сагласност родитеља, законског заступника или старатеља.
 • Рок за рјешавање по захтјеву за издавање ВИЗЕ „Ц“ је 15 дана (од дана подношења захтјева, не рачунајући вријеме потребно за евентуалне допуне захтјева), а за Визу „Д” рок је 30 дана од подношења захтјева.  
 • Рок за подошење захтјева за ВИЗУ „Д“ је најраније 3 мјесеца, а најкасније 1 мјесец прије датума намјераваног путовања, не рачунајући вријеме потребно за евентуалне допуне захтјева. 
 • Сва документација мора бити приложена у оригиналу.
 • За поједине документе може се тражити превод на службене језике БиХ или на енглески језик.
 • У случају да захтјев за визу буде одбијен, не врши се поврат конзуларне таксе.
 • При уласку у БиХ службеници Граничне полиције БиХ могу од страног држављанина  захтијевати да предочи све битне документе на основу којих је виза издата, те доказе о посједовању новчаних средстава у висини од 76,00 € за сваки дан боравка у БиХ.
 • Самом визом не гарантује се улазак у Босну и Херцеговину.

Потребни документи:


 ОСНОВНИ:

 • Важећи пасош – с роком  важности најмање 90 дана од дана истека визе и с најмање двије слободне сусједне странице за стављање визе и улазног печата
 • Захтјев за издавање визе  (попуњен великим словима, без преправки и власторучно потписан)
 • Актуелна фотографија подносиоца захтјева, формат 3,5 x 4,5 цм
 • Путно здравствено осигурање које вриједи у БиХ у периоду трајања визе

ДОДАТНИ:

 1. За стране држављане који туристички посјећују БиХ:
 2. Оригинал ваучер туристичке агенције; потврда о плаћеном смјештају.
 3. Повратна путна карта, или документи возила у случају путовања путничким возилом.
 4. Доказ о посједовању новчаних средстава довољних за боравак у БиХ (76,00 € за сваки дан боравка)

б)  За стране држављане који посјећују БиХ на позив лица или организација из БиХ:

 • Позивно писмо*.

в)  За стране држављане који посјећују БиХ ради заснивања радног односа:

 • Позивно писмо*
 • Радна дозвола из БиХ

г)   За стране држављане који посјећују БиХ ради спајања породице:

 • Позивно писмо*.
 • Извод из матичне књиге вјенчаних или извод из матичне књиге рођених који доказује родбинске односе између позиваоца и подносиоца захтјева
 • Фотокопија пасоша позиваоца

  *  Позивно писмо мора бити овјерено од стране надлежне Теренске канцеларије Службе за послове са странцима БиХ.